Shiva Tandava Stotram Lyrics in Telugu

Hara Hara Mahadeva: Shiva Tandava Stotram Lyrics in Telugu Shiva Tandava Stotram Lyrics జటాటవీగలజ్జలప్రవాహపావితస్థలేగలేవలంబ్య లంబితాం భుజంగతుంగమాలికామ్ |డమడ్డమడ్డమడ్డమన్నినాదవడ్డమర్వయంచకార చండతాండవం తనోతు నః శివః శివమ్ || ౧ || జటాకటాహసంభ్రమభ్రమన్నిలింపనిర్ఝరీ--విలోలవీచివల్లరీవిరాజమానమూర్ధని |ధగద్ధగద్ధగజ్జ్వలల్లలాటపట్టపావకేకిశోరచంద్రశేఖరే రతిః ప్రతిక్షణం మమ…

Continue Reading Shiva Tandava Stotram Lyrics in Telugu